1. Home
 2. Administratör
 3. Synkronisering
 4. G Suite användarprovisionering via Vklass
 1. Home
 2. Administratör
 3. Integrationer
 4. G Suite användarprovisionering via Vklass

G Suite användarprovisionering via Vklass

Det finns flera sätt att integrera Vklass med G Suite för att koppla ihop ett G Suite konto med ett Vklass konto. Fördelarna med det kan du se mer om här.

Låt Vklass skapa era G Suite konton

Aktivera G Suite användarprovisionering genom att prata mer er kundansvarige.

Vklass skapar alla användarkonton för elever och personal, placerar dem i en organisationsstruktur i G Suite samt skapar grupper i G suite för enkel kommunikation. Förändringar, t.ex. att en elev byter klass eller går från högstadiet till gymnasiet, hanteras med automatik i synkroniseringen.

Synkronsieringen kan startas på begäran och hittas via Skoladmin > Synkronisering > G Suite.

Användarnamn (e-postadress)

Användarnamnet i G Suite kan skapas på två sätt:

 • Vklass genererar det på formen fornamn.efternamn. Om det finns flera användare med samma namn läggs ett löpnummer till på slutet.
 • Vklass hämtar användarnamnen från ert elevregister, AD, metakatalog eller annat identitetshanteringssystem. Dessa användarnamn speglas sedan med automatik på de användare som skapas i G Suite.

Organisationsstruktur

Det skapas en organisationshierarki i G Suite som är nödvändig för att sortera användarna på ett bra sätt och kunna sätta olika typer av behörigheter på olika användare i G Suite. Hierarkin för en skola ser ut som följer:

 • Skola A
  • Klass 1
  • Klass 2
  • Övrig personal

Har man flera skolor skapas dessa var för sig i ”roten”. Varje skola döps till samma namn som den har i Vklass. Under varje skola skapas alla klasser med samma namn som de har i Vklass. I varje klass hittas alla elever i den klassen. Sist under varje skola skapas en grupp som heter ”Övrig personal”. I denna finns all personal på respektive skola.

För att G Suite ska acceptera klassnamnen i strukturen får de endast innehålla bokstäver, siffror och tecknen mellanslag, _ och -.

Grupper

Vklass skapar grupper för varje skola. Tre typer av grupper skapas:

 • [Skolans namn] – [Klass]
  • En för varje klass på skolan. Dessa innehåller alla elever och all personal i respektive klass.
 • [Skolans namn] – Alla elever
  • Denna innehåller alla elever på skolan.
 • [Skolans namn] – All personal
  • Denna innehåller all personal på skolan.

Gallring av konton

Varje natt stämmer Vklass av alla de G Suite konton er organisation har mot de användare i Vklass som finns på en skola i er organisation. Om användaren inte finns kopplad till någon skola i organisationen längre, men trots det har ett G Suite konto markeras detta konto för gallring.

Efter detta infaller en karantäntid om 90 dagar. Tiden kan ställas in, men rekommenderas vara minst ”ett sommarlov” lång tid. Detta då ni inte av misstag vill ta bort konton för elever byter skola över läsårsskiftet (t.ex. som går från högstadiet till gymnasiet).

När karantäntiden passerat kan man på en skola gå till Skoladmin > Synkronisering > G Suite och där klicka på Raderas G Suite konton för att ta bort alla inaktuella konton ur G Suite.

Integration med befintlig användarprovisionering

Om kommunen kör en egen användarsynk från t.ex. sitt AD, via en annan leverantör eller via Google Cloud Directory Sync (GCDS / GADS), kan Vklass integrera med denna lösning för att koppla ihop Vklass användarkonton med era Google-konton.

Med denna typ av integration så ändrar inte Vklass i organisationshierarki eller grupper i er G Suite domän alls, utan det sköts helt och hållet av er egna användarsynk.

Kontakta er kundansvarige för vidare hjälp med detta.

Single-Sign-On

Vklass kan även erbjuda Single-Sign-On (SSO) mellan Vklass och G Suite. Detta så att användaren alltid bara behöver komma ihåg sin inloggning till Vklass och inte behöver ett nytt användarnamn/lösenord för åtkomst till G Suite.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles